Tokyo2020小山市オリンピック推進委員会委員

当社代表が、小山市(栃木県)より「東京オリ・パラ小山推進委員会委員及び専門委員」に任命されました。